Algemene voorwaarden

Voorwaarden Nuon Exclusief - Spaarprogramma

Deze voorwaarden horen bij het programma Nuon Exclusief. Een programma waarin  Nuon trouwe klanten beloont: met een spaarprogramma waar klanten kunnen sparen voor gratis cadeaus, met interessante winacties én met uitjes waar een speciale korting voor Nuon klanten geldt. De spelregels rondom dit programma leest u hieronder. 

 

Definities
 

Nuon: N.V. Nuon Sales Nederland en daarmee in één concern verbonden zuster-, dochter- of groepsmaatschappijen.

 

Klant: Degene die voor huishoudelijk gebruik met N.V. Nuon Sales Nederland een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas en/of warmte heeft afgesloten waarop de algemene voorwaarden voor levering van energie aan kleinverbruikers (versie 2013) van toepassing zijn. 

 

Nuon Exclusief

Het waarderingsprogramma van Nuon voor trouwe klanten, te vinden op www.nuonexclusief.nl, en inhoudende:

  • een Spaarprogramma waarmee punten gespaard kunnen, 
  • onderdeel “Uit” met kortingsacties op uitjes en belevenissen
  • onderdeel “Winnen” met wisselende  winacties. 


Deelnemer
: Een klant van Nuon  die zich via Mijn Nuon heeft aangemeld voor het programma Nuon Exclusief. Deelname staat open voor consumentenklanten van Nuon

 

Punten: De spaarpunten die door een Deelnemer gespaard worden in het programma Nuon Exclusief. 

 

Spaarpuntentegoed: Het puntentegoed dat Deelnemer spaart vanaf zijn aanmelding op www.nuonexclusief.nl

 

Klantstatus: Nuon kent een waardering toe op basis van het aantal jaren dat een Deelnemer Klant is bij Nuon. Deze waardering wordt uitgedrukt in een ‘status’: brons, zilver, goud, platina.

 

Voorwaarden: Deze voorwaarden die zijn opgesteld voor Nuon Exclusief 

 

Mijn Nuon: Online programma dat bereikbaar is via www.mijnnuon.nl en waarmee de Nuon-klant toegang heeft tot zijn eigen digitale klant- en contractgegevens en waar hij onder meer zijn facturen kan raadplegen, gegevens kan wijzigen, etc.

1.Deelname

1.1.Deelnemer gaat door inschrijving voor Nuon Exclusief – Spaarprogramma akkoord met deze Voorwaarden.
1.2.Door inschrijving voor Nuon Exclusief – Spaarprogramma is Deelnemer ermee akkoord dat Nuon zijn/haar persoonsgegevens gebruikt ten behoeve van Nuon Exclusief – Spaarprogramma, aanverwante diensten en/of producten van Nuon en het doen van daarmee verband houdende aanbiedingen. 
1.3.Om te beginnen met het opbouwen van Spaarpuntentegoed dient Deelnemer te beschikken over een Mijn Nuon account. Deelnemer dient zich met zijn Mijn Nuon account aan te melden voor Nuon Exclusief  www.nuonexclusief.nl– Spaarprogramma en bij elk bezoek met deze gebruikersnaam in te loggen om gebruik te maken van het programma Nuon Exclusief
1.4.Deelnemer is te allen tijde ervoor verantwoordelijk dat Nuon via het Mijn Nuon account beschikt over correcte, volledige en/of actuele persoonsgegevens, waaronder (maar niet beperkt tot) een geldig en bruikbaar e-mail adres.
1.5.Indien blijkt dat Deelnemer geen correcte, volledige en/of actuele persoonsgegevens aan Nuon ter beschikking heeft gesteld, kan Deelnemer worden uitgesloten van deelname aan Nuon Exclusief. 

2.Klantstatus 
De Klantstatus is bepalend voor het aantal Punten dat een Deelnemer per maand spaart. Daarnaast zorgt de Klantstatus Goud en Platina voor een hogere winkans (zie onderstaande tabel) 

Hoe lang bent u klant   Status   Punten per maand   Winkans
Eerste 12 maanden Brons 10 1x
1 t/m 4 jaar Zilver 15 1x
5 t/m 9 jaar Goud 20 2x
Vanaf 10 jaar Platina 25 3x


2.1.De voor de Klantstatus relevante klantduur wordt berekend aan de hand van de startdatum van de energielevering. Als de klantrelatie tussendoor beëindigd is geweest, geldt de ingangsdatum van het meest recente contract als de begindatum voor de Klantstatus.
2.2.De administratie van Nuon is leidend voor het bepalen van de klantduur. 

3.Toekenning van Punten

3.1.Na aanmelding  voor Nuon Exclusief kent Nuon maandelijks Punten toe aan Deelnemer. De nieuwe Punten worden elke  eerste dag van de maand bijgeschreven op het Spaarpuntentegoed indien Deelnemer op dat moment nog steeds Klant van Nuon is. 


4.Spaarpuntentegoed –  besteding en geldigheid

4.1.Deelnemer kan het Spaarpuntentegoed inzien op www.nuonexclusief.nl
Daarnaast zal Nuon Deelnemer minimaal eenmaal per kalenderjaar per e-mail een overzicht van het Spaarpuntentegoed sturen.
4.2.Deelnemer kan het Spaarpuntentegoed inwisselen tegen artikelen uit het onderdeel “Punten” op www.nuonexclusief.nl.
4.3.Een artikel kan alleen met Punten besteld worden als het Spaarpuntentegoed voldoende is voor het artikel. Er kan niet bijbetaald worden, tenzij anders aangegeven.
4.4.Nuon behoudt zich het recht voor het assortiment en het benodigde aantal punten voor de producten/belevenissen te wijzigen. 
4.5.Punten zijn op geen enkele wijze inwisselbaar voor contant of giraal geld, noch kunnen Punten gebruikt worden ter voldoening van vorderingen van Nuon.
4.6.Het Spaarpuntentegoed kan alleen worden gebruikt door de Deelnemer en is niet overdraagbaar. 
4.7.De registratie door Nuon van het Spaarpuntentegoed en van de ouderdom van Punten is leidend. 
4.8.Punten zijn tot maximaal 5 jaar geldig, na uitgiftedatum. 
4.9.Indien Deelnemer structureel, na herhaaldelijk te zijn aangemaand, zijn rekeningen bij Nuon niet betaalt, is Nuon gerechtigd de toegang tot Nuon Exclusief te ontzeggen totdat aantoonbaar alle opeisbare vorderingen van Nuon op Deelnemer door Deelnemer zijn voldaan.
 
5.Beëindiging van Deelname

5.1.Wanneer Deelnemer of Nuon de klantrelatie beëindigen dan wel een net aangevraagd contract zal annuleren, zal de deelname aan Nuon Exclusief ook eindigen en vervalt het Spaarpuntentegoed
5.2.Deelnemer heeft gedurende de voor zijn leveringsovereenkomst geldende opzegtermijn gelegenheid om het Spaarpuntentegoed te besteden op www.nuonexclusief.nl
5.3.Nuon is gerechtigd de deelname aan Nuon Exclusief - Spaarprogramma door Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van fraude, bedrog, het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie, het handelen door Deelnemer in strijd met deze Voorwaarden of enig ander handelen door Deelnemer waardoor Nuon schade wordt berokkend, onder voorbehoud van alle overige rechten van Nuon.

6.Wijzigingen 

6.1.Nuon behoudt zich het recht voor de regels van Nuon Exclusief te wijzigen, waaronder, maar niet beperkt tot wijziging van de voorwaarden omtrent de toekenning of wijziging van punten en normering voor klant statussen.
6.2.Wijziging door Nuon conform 6.1 heeft geen invloed op al vóór de wijziging door Deelnemer opgebouwd Spaarpuntentegoed.
6.3.Nuon behoudt zich het recht voor het programma Nuon Exclusief stop te zetten. Hierbij zal het voor Deelnemer mogelijk zijn gedurende een nader te bepalen periode de resterende Punten in te wisselen. Nuon zal Deelnemer hierover tijdig informeren.

7.Aansprakelijkheid

7.1.Nuon is niet aansprakelijk ingeval van technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de website www.nuonexclusief.nl of Mijn Nuon.
7.2.Nuon is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Deelnemer of anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Nuon. Nuon is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.3.Bij afname door Deelnemer van producten en/of diensten van Nuon gelden de op deze producten en/of diensten van toepassing zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Nuon.

Open cookie settings